Gamma sp. j.
171
WALIDACJA I KONSERWACJA SYS. KOMPUTEROWYCH I SYS. AUTOMATYKI warsztaty – kompendium wiedzy
25 stycznia 2018
Warszawa
WALIDACJA I KONSERWACJA SYS. KOMPUTEROWYCH I SYS. AUTOMATYKI warsztaty – kompendium wiedzy

Ideą szkolenia jest maksymalne i wielopłaszczyznowe przygotowanie uczestników wspierających
procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych
i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów
komputerowych.

RECEPTUROWANIE, ETYKIETA i BADANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
26 stycznia 2018
Katowice
RECEPTUROWANIE, ETYKIETA i BADANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stworzenia receptury kosmetyku w postaci kremu, żelu i w postaci płynnej, a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.

ZAGROŻENIA I ICH IDENTYFIKACJA W PRODUKCJI WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
29 stycznia 2018
Warszawa
ZAGROŻENIA I ICH IDENTYFIKACJA W PRODUKCJI WYROBÓW KOSMETYCZNYCH

W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. analiza zagrożeń i działania z niej wynikające, metody monitorowania warunków wytwarzania, higiena procesu wytwarzania kosmetyków, zasady wyznaczania punktów kontrolnych oraz ich nadzór, zasady nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad produkcją kosmetyków.

ANALIZA RYZYKA ELEMENT CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W SYSTEMIE JAKOŚCI
29 stycznia 2018
Warszawa
ANALIZA RYZYKA ELEMENT CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W SYSTEMIE JAKOŚCI

Zarządzanie ryzykiem w jakości obejmuje procesy związane z oceną, komunikacją i przeglądem kontroli ryzyka w jakości produktu leczniczego w czasie jego cyklu życia. Wiedza pozyskana podczas szkolenia pozwoli na świadome zarządzanie ryzykiem w firmach z branży farmaceutycznej. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję praktycznego przećwiczenia wybranych narzędzi statystycznych stosowanych w analizie ryzyka.

NOWE OBOWIĄZKI I KARY ZWIĄZANE Z OBJĘCIEM BRANŻY FARM. SYSTEMEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW
30 stycznia 2018
Warszawa
NOWE OBOWIĄZKI I KARY ZWIĄZANE Z OBJĘCIEM BRANŻY FARM. SYSTEMEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów logistyki, podatkowego i księgowości oraz osób decyzyjnych w zakresie treści umów z klientami firm farmaceutycznych (hurtowniami oraz szeroko pojętymi odbiorcami leków), których leki zostały wskazane w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NOWE WYMAGANIA DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ DLA PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW OD 2018r.
19 lutego 2018
Warszawa
NOWE WYMAGANIA DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ DLA PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW OD 2018r.

Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej w świetle projektu ustawy z 31 stycznia 2017 roku o produktach kosmetycznych.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ podejście praktyczne
23 lutego 2018
Warszawa
INTEGRALNOŚĆ DANYCH W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ podejście praktyczne

Integralność danych w firmach farmaceutycznych jest jednym z ważniejszych wymagań Farmaceutycznego Systemu Jakości. Ochrona integralności zapobiega przypadkowemu lub zamierzonemu zniekształceniu danych podczas odczytu, zapisu, transmisji lub przechowywania.

WALIDACJA I KONSERWACJA SYS. KOMPUTEROWYCH I SYS. AUTOMATYKI warsztaty – kompendium wiedzy
01 marca 2018
Warszawa
WALIDACJA I KONSERWACJA SYS. KOMPUTEROWYCH I SYS. AUTOMATYKI warsztaty – kompendium wiedzy

Ideą szkolenia jest maksymalne i wielopłaszczyznowe przygotowanie uczestników wspierających
procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych
i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów
komputerowych.

SYSTEM HACCP W ZAKŁADZIE PRODUKUJĄCYM ŚRODKI SPOŻYWCZE, W TYM SUPLEMENTY DIETY
02 marca 2018
Warszawa
SYSTEM HACCP W ZAKŁADZIE PRODUKUJĄCYM ŚRODKI SPOŻYWCZE, W TYM SUPLEMENTY DIETY

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa. W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń, identyfikacji zagrożeń oraz zasady tworzenia i utrzymania dokumentacji.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW W TEORII I PRAKTYCE
07 marca 2018 - 08 marca 2018
Warszawa
OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW W TEORII I PRAKTYCE

Celem szkolenia jest praktyczne prześledzenie zapisów oraz wymagań zawartych w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz szczegółowe przeanalizowanie metodologii wykonywania testów obciążeniowych w produktach kosmetycznych.

ODCHYLENIA W PROCESIE WYTWARZANIA PRODUKTU LECZNICZEGO - Podejście praktyczne
12 marca 2018
Warszawa
ODCHYLENIA W PROCESIE WYTWARZANIA PRODUKTU LECZNICZEGO - Podejście praktyczne

Celem warsztatów jest praktyczne omówienie prawidłowo przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia OOS i OOT oraz uniknięcie ich ponownego wystąpienia w przyszłości.

AKTUALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO KONTROLI JAKOŚCI
21 marca 2018
Warszawa
AKTUALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO KONTROLI JAKOŚCI

W trakcie trwania warsztatów zostaną przedstawione praktyczne informacje dotyczące zasad przeprowadzania monitoringu mikrobiologicznego środowiska, stosowane metody i ich kwalifikację, a także informacje na temat strategii identyfikacji drobnoustrojów w zależności od miejsca wykrycia danego drobnoustroju.

KONTROLA ZMIAN - Warsztaty
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KONTROLA ZMIAN - Warsztaty

Kontrola zmian to formalny system, w ramach którego wykwalifikowani przedstawiciele
przeglądają proponowane lub faktyczne zmiany, które mogą wpłynąć na status
zwalidowanych systemów, urządzeń lub procesów. Jego celem jest określenie potrzeby
działań zapewniających i dokumentujących utrzymanie systemu w stanie zwalidowanym.

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ? podejście praktyczne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ? podejście praktyczne

Dzięki uczestnictwie w warsztatach poznają Państwo aktualne wymagania prawne dotyczące zasad inspekcji w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, MINIMALIZACJA RYZYKAW PRODUKCJI, WALIDACJI I UTRZYMANIU RUCHU,METODY ROOT CAUS ANALYSIS WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, MINIMALIZACJA RYZYKAW PRODUKCJI, WALIDACJI I UTRZYMANIU RUCHU,METODY ROOT CAUS ANALYSIS WARSZTATY

Warsztaty ukierunkowane są na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem. Tematy obejmują zarówno wymagania wynikające z przepisów, jak i przede wszystkim sposoby praktycznego wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem w obszarze farmaceutycznym.

TRANSPORT PRODUKTÓW LECZNICZYCH podejście praktyczne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
TRANSPORT PRODUKTÓW LECZNICZYCH podejście praktyczne

W trakcie warsztatów zostaną omówione aktualne wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

HIGIENA FARMACEUTYCZNA - Zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
HIGIENA FARMACEUTYCZNA - Zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska

Kurs ten zawiera praktyczne informacje nt. kontroli zanieczyszczeń i czystych pomieszczeń. Przedstawione zostaną również wytyczne dotyczące punktów krytycznych procesu wytwarzania i kontroli oraz dopuszczalne limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM NA PRODUKCJI W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM NA PRODUKCJI W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ WARSZTATY

Środowisko produkcyjne często uważane jest za bardzo specyficzny i ogólnie trudny do zarządzania obszar.
Proponowane warsztaty będą oparte na dwóch poziomach – postawy kierowniczej i poziomie umiejętności.

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty

Celem szkolenia jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat możliwych sposobów na spełnienie wymagań przepisów i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy farmaceutyczne.

WYTYCZNA ICH Q3D NOWE WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - podejście praktyczne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYTYCZNA ICH Q3D NOWE WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - podejście praktyczne

Wdrożenie wytycznych do już wytwarzanych produktów leczniczych powinno mieć miejsce w ciągu
36 miesięcy od publikacji wytycznej (grudzień 2014). Dla produktów rozwijanych wytyczne już
obowiązują. Jest to kolejny przykład zastosowania analizy ryzyka.

ZARZĄDZANIE WALIDACJĄ W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ, PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO NOWYCH I MODERNIZOWANYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE WALIDACJĄ W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ, PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO NOWYCH I MODERNIZOWANYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z aktualnymi wymaganiami i praktycznym
omówieniem Aneksu 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji. Zmieniona wersja Aneksu 15 kładzie
nacisk na podejście uwzględniające Zarządzanie Ryzykiem jakości w ciągu całego cyklu życia produktu
leczniczego.

ROLA ZMIAN W REJESTRACJI LEKÓW ORAZ W PROCEDURACH POREJESTRACYJNYCH warsztaty
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ROLA ZMIAN W REJESTRACJI LEKÓW ORAZ W PROCEDURACH POREJESTRACYJNYCH warsztaty

W trakcie warsztatów zostanie omówione wdrożenie procedur dla zmian IA, IAIN, IB, II zgodnie z kalendarzem oraz najczęściej popełniane błędy przy grupowaniu zmian IA, IB, II, jak również powody odrzucenia zmian już zaimplementowanych IA.

NADZÓR NAD APARATURĄ I WYPOSAŻENIEM KONTROLNO-POMIAROWYM W LABORATORIUM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NADZÓR NAD APARATURĄ I WYPOSAŻENIEM KONTROLNO-POMIAROWYM W LABORATORIUM

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym, dotyczącą zarówno wymagań dokumentów normatywnych, jak i realizacji spełnienia tych wymagań. Szkolenie ma również na celu zapoznanie z pojęciami związanymi z kalibracją wyposażenia oraz zachowaniem spójności pomiarowej.

WSTĘP DO NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH DLA WYTWÓRCÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WSTĘP DO NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH DLA WYTWÓRCÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Szkolenie ma na celu przedstawienie nowych regulacji dla wszystkich producentów wyrobów
medycznych oraz przygotowanie ich do tych zmian.

NOWE OBOWIĄZKI I KARY ZWIĄZANE Z OBJĘCIEM BRANŻY FARM. SYSTEMEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE OBOWIĄZKI I KARY ZWIĄZANE Z OBJĘCIEM BRANŻY FARM. SYSTEMEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów logistyki, podatkowego i księgowości oraz osób decyzyjnych w zakresie treści umów z klientami firm farmaceutycznych (hurtowniami oraz szeroko pojętymi odbiorcami leków), których leki zostały wskazane w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA BRANŻY MEDYCZNEJ / FARMACEUTYCZNEJ WARSZTATY TRENERSKIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA BRANŻY MEDYCZNEJ / FARMACEUTYCZNEJ WARSZTATY TRENERSKIE

Celem warsztatów jest wyjaśnienie i przećwiczenie zasad oraz technik prezentacji osobistej, pracy zespołowej oraz przygotowania szkoleń dla pracowników. W warsztatach, nacisk położono przede wszystkim na umiejętności praktyczne i prowadzenie odpowiedniej motywacji zespołu.

WALIDACJA I KONSERWACJA SYS. KOMPUTEROWYCH I SYS. AUTOMATYKI warsztaty – kompendium wiedzy
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WALIDACJA I KONSERWACJA SYS. KOMPUTEROWYCH I SYS. AUTOMATYKI warsztaty – kompendium wiedzy

Ideą szkolenia jest maksymalne i wielopłaszczyznowe przygotowanie uczestników wspierających
procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych
i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów
komputerowych.

KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA

Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach.

BADANIA I ETYKIETA KOSMETYKÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BADANIA I ETYKIETA KOSMETYKÓW

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań kosmetyku. W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady dotyczące przygotowania dokumentacji do testów konserwacji (zawierające badania mikrobiologiczne), testów stabilności i kompatybilności (masy z opakowaniem), badań dermatologicznych, fizyko-chemicznych, badań starzeniowych oraz badań aplikacyjnych.

WALIDACJA TRANSPORTU - WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WALIDACJA TRANSPORTU - WARSZTATY

Zmiana terminu szkolenia z 10 na 23 listopada.
Szkolenie ma na celu globalną analizę wymagań i sposobów realizacji tych wymagań, w stosunku do transportu produktów leczniczych. Uczestnicy dostaną do ręki praktyczne narzędzia analizy ryzyka, przykłady tworzenia dokumentacji walidacyjnej, warsztaty i analizę przypadków.

WALIDACJA PROCESU PAKOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WALIDACJA PROCESU PAKOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - WARSZTATY

Walidacja procesu pakowania to szkolenie, na którym zostaną poruszone wszystkie zagadnienia związane z tym krytycznym etapem wytwarzania produktu leczniczego.

NOWA ERA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE GDPR/RODO W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWA ERA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE GDPR/RODO W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Celem szkolenia jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat nadchodzących w przepisach zmian oraz zapewnienie zgodności z nimi i bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy farmaceutyczne.
Szkolenie ma formę warsztatów opartych na doświadczeniach firmy Audytel z audytów i wdrożeń polityki ochrony danych osobowych u dotychczasowych klientów, wśród których znajdują się między innymi największe koncerny farmaceutyczne.

SERIALIZACJA. NOWE WYZWANIA W PROCESACH PAKOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SERIALIZACJA. NOWE WYZWANIA W PROCESACH PAKOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

W trakcie szkolenia omówione zostaną aktualne wymagania prawne krajowe i UE wynikające z realizacji wytycznych Dyrektywy 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, a także zagadnienia związane z wprowadzeniem niepowtarzalnego identyfikatora (serializacją) oraz elementów uniemożliwiający naruszenie opakowania - "tamper evident" oraz kryteria tworzenia tzw. „białej listy” i „czarnej listy”.

NADZÓR NAD SYSTEMEM WODNYM W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NADZÓR NAD SYSTEMEM WODNYM W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zagadnień związanych z systemem wodnym w wytwórni farmaceutycznej.

WALIDACJA I KONSERWACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH I SYSTEMÓW AUTOMATYKI warsztaty
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WALIDACJA I KONSERWACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH I SYSTEMÓW AUTOMATYKI warsztaty

Ideą szkolenia jest maksymalne i wielopłaszczyznowe przygotowanie uczestników wspierających procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem kontroli systemów
komputerowych.

SZKOLENIE OKRESOWE GMP - wybrane zagadnienia podejście praktyczne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SZKOLENIE OKRESOWE GMP - wybrane zagadnienia podejście praktyczne

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają aktualne wymagania GMP i najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania produktów leczniczych oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.

NORMA ISO 13485:2016 – WYROBY MEDYCZNE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NORMA ISO 13485:2016 – WYROBY MEDYCZNE

Szkolenie przybliża aktualne zmiany oraz umożliwia zapoznanie się z działaniami, które należy podjąć, aby skutecznie wdrożyć nowy standard oraz przygotować się na zasadnicze zmiany wymagań prawnych.

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady oraz kryteria klasyfikacji środków spożywczych: suplementy diety, borderline products, produkty specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego oraz żywności funkcjonalnej.

SZTUKA TELEFONICZNEJ OBSŁUGI PACJENTA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA FARMAKOTERAPII WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SZTUKA TELEFONICZNEJ OBSŁUGI PACJENTA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA FARMAKOTERAPII WARSZTATY

Poznaj techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach w telefonicznej rozmowie z pacjentem oraz trudnościami jakie pojawiają się w komunikacji z pacjentem i ich przeciwdziałaniu.

AUDYT WYTWÓRCÓW, DYSTRYBUTORÓW I IMPORTERÓW SUBSTANCJI CZYNNYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
AUDYT WYTWÓRCÓW, DYSTRYBUTORÓW I IMPORTERÓW SUBSTANCJI CZYNNYCH

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo praktyczne podejście do organizacji i skutecznego przeprowadzenia audytów wytwórców, dystrybutorów i importerów substancji czynnej.

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JAKOŚCI Aneks 20 GMP
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JAKOŚCI Aneks 20 GMP

Szkolenie ukierunkowane na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem.

AKTUALNE WYMAGANIA GMP 2015
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
AKTUALNE WYMAGANIA GMP 2015

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najnowsze wymagania GMP i zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, które miały miejsce w 2015 roku oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIR) W PRZEMYŚLE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIR) W PRZEMYŚLE

Poznaj podstawowe zagadnienia dotyczące opracowywania jakościowych oraz ilościowych metod analitycznych z wykorzystaniem spektroskopii NIR. Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi spektroskopii bliskiej podczerwieni NIR, oraz z technikami chemometrycznymi stosowanymi w opracowywaniu metod ilościowych i jakościowych.

PROFESJONALNE PROWADZENIE DERMOKONSULTACJI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROFESJONALNE PROWADZENIE DERMOKONSULTACJI

10-godzinny, jednodniowy, intensywny kurs z zakresu dermokosmetyków, uprawniający do pracy w charakterze dermokonsultantki w aptekach i w drogeriach.

ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ KRYZYSOWĄ W FIRMACH FARMACEUTYCZNYCH WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ KRYZYSOWĄ W FIRMACH FARMACEUTYCZNYCH WARSZTATY

Kryzys może zdarzyć się w każdej firmie. Wizerunek firmy to wartość, której ochrona wymaga zaplanowanych działań. Czynniki, które mogą zaszkodzić wiarygodności firmy farmaceutycznej to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, m.in. powodujące brak stabilności.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP) W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP) W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM

Szkolenie omawia zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku GMP opartym na normie PN-EN ISO 22716.

ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ, IDENTYFIKACJA I ŚLEDZENIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH - STANDARDY GS1/EAN
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ, IDENTYFIKACJA I ŚLEDZENIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH - STANDARDY GS1/EAN

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardami systemu GS1 (e-gospodarki) i możliwości ich wykorzystania w sektorze farmaceutycznym.

ANALIZA RYZYKA WG NORMY PN-EN ISO 14971:2012
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ANALIZA RYZYKA WG NORMY PN-EN ISO 14971:2012

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 14971:2012, w szczególności metod podejścia do analizy ryzyka i dokumentowania zarządzania ryzykiem dla wyrobu medycznego.

TEST KONSERWACJI PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA  I STABILNOŚCI PRODUKTU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
TEST KONSERWACJI PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA I STABILNOŚCI PRODUKTU

Podnieś swoje kompetencje w zakresie aktualnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków oraz metodologii wykonywania testów obciążeniowych w produktach kosmetycznych.

KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA

Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach poprzez realizację ćwiczeń z zakresu skutecznych technik sprzedażowych, systemów argumentacji, które przydadzą się także w pracy w gabinecie, podczas sprzedaży kosmetyków.

WALIDACJA CZYSZCZENIA - Najlepsze praktyki, aktualne wymagania
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WALIDACJA CZYSZCZENIA - Najlepsze praktyki, aktualne wymagania

Szkolenie jest praktycznym przygotowaniem pracowników do przeprowadzenia procesu walidacji czyszczenia, bowiem czyszczenie urządzeń ma znaczący wpływ na uniknięcie zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń krzyżowych.

ZMIANY REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZMIANY REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo aktualne wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz jej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych podczas transportu i magazynowania.

PHARMA SOCIAL MEDIA MARKETING
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PHARMA SOCIAL MEDIA MARKETING

Warsztaty dedykowane przede wszystkim dla tych, którzy w swojej codziennej pracy mają do czynienia z działaniami marketingowymi produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy suplementów diety.

MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH

Zapoznaj  się z dostępnymi metodami poprawy efektywności i organizacji procesów produkcji oraz najlepszymi praktykami w tym zakresie. Wybór na podstawie praktycznych doświadczeń, najlepszych rozwiązań i praktyk dla efektywnego zarządzania procesami i optymalizacji procesów produkcji (obniżania kosztów).

AUDYTY JAKOŚCI GMP Warsztaty dla Audytorów Wewnętrznych GMP
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
AUDYTY JAKOŚCI GMP Warsztaty dla Audytorów Wewnętrznych GMP

W trakcie warsztatów zostaną omówione również tematy dotyczące odpowiedzialności oraz funkcji Zapewnienia Jakości przy prowadzeniu efektywnych audytów sprawdzających zgodność ze standardami GMP.

ANEKS 16 CERTYFIKACJA PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ I ZWALNIANIE SERII
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ANEKS 16 CERTYFIKACJA PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ I ZWALNIANIE SERII

Zmieniony Aneks 16 definiuje odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej, za to że każda seria produktu została wytworzona i sprawdzona zgodnie z obowiązującym prawem, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu i Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP.

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH

Rzetelna wiedza na temat możliwych sposobów na spełnienie wymagań przepisów i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy farmaceutyczne.

WYBRANE ASPEKTY OZNAKOWANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH I DEKLARACJI MARKETINGOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYBRANE ASPEKTY OZNAKOWANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH I DEKLARACJI MARKETINGOWYCH

Praktyczne prześledzenie zapisów oraz wymagań zawartych w przepisach prawnych dotyczących opakowań produktów kosmetycznych oraz zasady doboru opakowań.

KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA

Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach.

DOBRA PRAKTYKA WYTWARZANIA (GMP) W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM - warsztaty
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
DOBRA PRAKTYKA WYTWARZANIA (GMP) W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM - warsztaty

Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków wg PN-EN ISO 22716 :2009, Najczęściej występujące zagrożenia mikrobiologiczne i ich przyczyny podczas produkcji kosmetyków – analiza ryzyka.

WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA TEKSTÓW W BRANŻY MEDYCZNEJ I FARMACEUTYCZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA TEKSTÓW W BRANŻY MEDYCZNEJ I FARMACEUTYCZNEJ

Uczestnicy warsztatów poznają metody efektywnego pisania, pozwalające na przygotowanie tekstów merytorycznych na potrzeby firmy, do mediów, na strony internetowe, do materiałów promocyjnych, informacyjnych czy edukacyjnych.

DOKUMENTACJA GMP
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
DOKUMENTACJA GMP

Dokumentacja jest podstawowym elementem Systemu Zapewnienia Jakości w wytwórni farmaceutycznej. Dokumentacja zapobiega błędom oraz pozwala odtworzyć historię procesu.Wytwórca powinien określić rodzaje stosowanych dokumentów, nośników i form prowadzonej dokumentacji oraz opisać dokumenty, które są  wymagane w celu zapewnienia jakości produktu leczniczego i bezpieczeństwa pacjentów.

SYSTEM SZKOLEŃ GMP W FARMACJI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SYSTEM SZKOLEŃ GMP W FARMACJI

W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności pozwalających na doskonalenie systemu jakości firmy zgodnie z wymaganiami GMP.

SZKOLENIE OKRESOWE GMP – najnowsze zmiany w przepisach
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SZKOLENIE OKRESOWE GMP – najnowsze zmiany w przepisach

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najnowsze wymagania GMP i zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, które miały miejsce w 2015 roku oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.

NOWE WYMAGANIA PRAWNE DLA WYTWÓRCÓW I IMPORTERÓW PRODUKTÓW LECZNICZYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE WYMAGANIA PRAWNE DLA WYTWÓRCÓW I IMPORTERÓW PRODUKTÓW LECZNICZYCH

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najnowsze wymagania przepisów prawnych oraz zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczące wytwarzania i importu produktów leczniczych, które miały miejsce w 2015 roku oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.

NOWELIZACJA NORMY ISO 9001:2015 - DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWELIZACJA NORMY ISO 9001:2015 - DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Szkolenie pozwoli na zrozumienie zmian, jakie zostały wprowadzone nowym wydaniem normy i zdobycie wiedzy pozwalającej na dostosowanie istniejącego SZJ do nowej normy.

FARMACEUTYCZNY SYSTEM JAKOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
FARMACEUTYCZNY SYSTEM JAKOŚCI

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najnowsze wymagania GMP – Rozdział 1 oraz zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, które miały miejsce w 2015 roku oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.

PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI GMP / FDA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI GMP / FDA

W trakcie warsztatów będą mieli Państwo możliwość zapoznania się ze sposobem prowadzenia inspekcji w odniesieniu do produkcji wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych.

REKLAMA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
REKLAMA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY

W trakcie warsztatów omówiona zostanie tematyka związana z zakazem reklamy, treścią reklamy oraz wymaganiami prawnymi dotyczącymi prowadzenia reklamy produktów leczniczych i wymaganiami zawartymi w Prawie Farmaceutycznym.

SUPLEMENTY DIETY I FSMP NOWE WYMAGANIA PRAWNE W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SUPLEMENTY DIETY I FSMP NOWE WYMAGANIA PRAWNE W 2016 ROKU

20 lipca 2016 r. zacznie obowiązywać większość przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego...

WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 13485:2012
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 13485:2012

Podnieś wiedzę i kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia auditów, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z rolą kierownictwa we wdrażaniu, utrzymaniu oraz ciągłym doskonaleniu systemu wg wymagań normy ISO 13485.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 696 047 561,
m.romanowska@projektgamma.pl
*wymagane